Kan man behålla gammal elcentral?

Vid renoveringar av elsystem uppstår alltid fråga om även elcenralen måste bytas ut eller om det går att spara denna kostnad. Vad gäller, kan man behålla gammal elcentral?

Om du kan behålla din gamla elcentral eller inte beror på dess ålder och därmed kapacitet och funktion. De äldre centralerna är exempelvis inte kompatibla med jordfelsbrytare, något som ökar säkerheten avsevärt i bostaden.

I vissa fall kan däremot jordfelsbrytare kopplas in till befintlig elcentral. På detta sätt skapas den extra tryggheten utan att hela centralen måste bytas.

Det går därmed inte generellt att säga att elcentralen kan behållas eller bytas. Det beror på dess ålder och vilka funktioner som önskas.

Krav – Uppfyll kraven som gällde när bostaden byggdes

I Sverige gäller byggregler aldrig retroaktivt. Det betyder att de byggnationer och renoveringar som sker ska ”uppfylla de krav som gällde då anläggningen byggdes en gång i tiden” (Elsäkerhetsverket).

Det är av denna anledning som äldre elcentraler fortfarande kan finnas kvar även om de inte alltid uppfyller dagens krav gällande elinstallation och säkerhet.

Ska alltid installeras av auktoriserad elektriker

En auktoriserad elektriker kan granska din nuvarande elcentral och utifrån det avgöra om den behållas eller om den behöver bytas ut till ett nyare alternativ. Det viktigaste är att jordfelsbrytare kan installeras.

Installera inte på egen hand

En installation av en jordfelsbrytare vid en elcentral klassas som elinstallationsarbete. Det innebär att det enbart får utföras av registrerat elinstallationsföretag. Detsamma gäller installation eller ändring av elcentralen.

Ny elcentral – men inte nya kablar

Det finns inget krav på att kablar eller annat måste bytas i och med att ny elcentral installeras. Däremot finns en fördel att undersöka dessa så att de har god kvalité. Finns behov av byte kan detta ske i samband med att elcentralen byts ut.

Fördelar med att byta elcentral

De äldre elcentralerna har betydligt mindre säkerhet och flexibilitet i jämförelse med de nya. Att inte byta central innebär därmed att en större risk tas för överspänningar och skador vid exempelvis blixtnedslag. Det finns därmed en rad fördelar med ny elcentral.

 • Normkapsling
  Med normkapsling skapas ett flertal möjligheter som inte kan genomföras med de äldre elcentralerna. Det går exempelvis att skapa centrala system för ljusvariationer, jordfelsbrytare och klimatstyrning. Systemet blir helt enkelt bredare ur ett funktionsperspektiv.

 • Mindre
  De nya elcentralerna är betydligt mindre än de äldre. I vissa fall är det en avgörande faktor men många har centralerna i källarförråd där just dess storlek inte är avgörande för byte.

 • Säkrare med dvärgbrytare
  Dvärgbrytare är betydligt säkrare än den klassiska proppen. Orsaken är att dess brytare kan slå ut vid en längre strömstyrka. Kortfattat innebär det att de kablar som säkras av dvärgbrytare skyddas effektivare än de som skyddas av proppen.

 • Enklare att hantera
  När en automatsäkring löses ut faller brytaren ner. Genom att stänga av elektrisk utrustning i hemmet och sedan peta upp säkringen kan strömmen återigen komma tillbaka. Om en propp går sönder behöver däremot proppen bytas vilket är ett betydligt större arbete.

Vi erbjuder de allra flesta tjänster inom el och inget jobb är för litet eller för stort!
1 Apr 2020